ورکشاپ آگاهی دوروزه تحت عنوان (رهنمود و تحلیل پالیسی ها)

ورکشاپ آگاهی دوروزه تحت عنوان (رهنمود و تحلیل پالیسی ها)

محل تدویر : اداره مرکزی احصائیه

تاریخ تدویر : 17 و 18 عقرب سال 1395

آمریت جندر اداره مرکزی احصائیه به منظور آگاهی دهی کارمندان اناث اداره خویش از پالیسی ها و جندرایز ساختن پالیسی ، ورکشاپ آموزشی دوروزه را تحت عنوان (رهنمود و تحلیل پالیسی ها) برای 30 تن از خانمها بتاریخ 17 و 18 عقرب سال 1395 دایر نمود .

ابتدا پروگرام فوق الذکر توسط آیات قرآن عظیم الشان که توسط یک تن از اشتراک کننده گان قرائت گردید آغاز شده و بعدآ محترم میر محمد کاظم حبیبی معاون مالی و اداری اداره مرکزی احصائیه با سخنان عالمانه شان رسمآ برنامه را افتتاح نمودند. متعاقبآ پریزنتیشن های تهیه شده پیرامون موضوع که توسط استادان مسلکی وزارت محترم امور زنان تهیه شده بود خدمت مشمولین ارائه گردید.

موضوعاتی که روی آن بحث صورت گرفت:

1 –  معرفی مختصر رهنمود مرور بر پالیسی های ادارات از دیدگاه جندر

2 –  نحوه استفاده از محتوای رهنمود

3 –  نحوه مرور ، تجزیه و تحلیل پالیسی وزارت مربوطه

4 –  آشنائی با محتوای پالیسی وزارت مربوطه

5 –  جدول سوالات جهت آشنائی با محتوای پالیسی وزارت مربوطه

6 –  مرور ، تجزیه و تحلیل پالیسی موجوده و تشخیص ارتباط آن با اسناد مقتضی بویژه پلان کاری ملی برای زنان افغانستان

7 – ساحات پیشرفت یا ستودنی پالیسی وزارت مربوطه

در اخیر برنامه متذکره با بحث آزاد و تبادل افکار میان مدرسین و اشتراک کننده ها بپایان رسید.